SYSTEM NETGABINET

To doskonałe, mobilne narzędzie do prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej. Głównym zadaniem systemu jest ułatwianie, wspomaganie i zautomatyzowanie tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (rejestracja, wizyty, wystawianie recept, badania laboratoryjne i obrazowe, zestawienia i raporty).

Tworząc SYSTEM NETGABINET duży nacisk położyliśmy na funkcjonalność i intuicyjność obsługi. Wszystko po to, aby było to narzędzie nie tylko kompleksowe, ale również łatwe do opanowania. Zadbaj o swój czas, wygodę i ergonomię pracy!

 

Żmudne wypisywanie recept zajmuje zbyt dużo czasu?
Zdarza się, że farmaceuta odmawia realizacji wystawionej recepty?
Nie lubisz zastanawiać się, których leków nie wolno łącznie przepisywać na jednej recepcie?
Nie chcesz zastanawiać się nad wysokością odpłatności?
Męczy Cię każdorazowe sprawdzenie wielkości dostępnych opakowań leku?

 

Wypróbuj SYSTEM NETGABINET, za darmo i bez zobowiązań. Pobierz DEMO

Mobilność

Program możesz mieć ze sobą na pendrive lub zainstalować go w chmurze. Dzięki szyfrowanej bazie danych dane pacjentów są zawsze bezpieczne.

Oszczędność czasu

Szybkie rozdzielanie leków na kilka recept, uzupełnianie oddziału NFZ po wprowadzeniu kodu pacjenta i wiele innych udogodnień.

Wygoda i czytelność

Interfejs programu zapewnia szybkie wystawienie i wydruk recept zapewniający ich prawidłowość i czytelność.

Aktualne informacje

Aktualizowany na bieżąco index produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce z aktualnymi cenami leków refundowanych i informacją o poziomie odpłatności. Procedury medyczne i wiele innych.

Szczegółowy opis możliwości SYSTEMU NETGABINET:

System komputerowy NETGABINET wspomaga prowadzenie gabinetu lekarskiego, tworzenie dokumentacji medycznej i przepisywanie leków. Produkt dostępny dla zarejestrowanych Użytkowników, którymi mogą być wyłącznie posiadających wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, lekarze oraz lekarze dentyści.
System złożony jest z następujących modułów:

„WYSTAWIANIE RECEPT” – znacznie ułatwiający proces wystawiania recept, poprzez:

 • Możliwość deponowania w programie numerów recept z kategorią dostępności „Rp” oraz „Rpw”.
 • Przypisywanie poszczególnych zakresów numerycznych recept do konkretnych świadczeniodawców.
 • Wybór przepisywanych preparatów medycznych z aktualizowanej na bieżąco bazy leków.
 • W pełni automatyczne rozdzielanie przepisywanych leków na kilka recept – w przypadku leków psychotropowych – umieszczenie adnotacji o łącznej ilości przepisanej substancji psychotropowej. Dla leków dostępnych bez recepty (OTC) – na receptę nie są nanoszone numery przyznane przez NFZ, co umożliwia maksymalne wykorzystanie ich puli wyłącznie dla leków „na receptę”.
 • Możliwość samodzielnego („ręcznego”) rozdzielania leków na poszczególne recepty przez użytkownika aplikacji (w tym wystawiania recept z odroczonym terminem realizacji).
 • Kalkulator opakowań leków – po określeniu dawkowania i czasu trwania kuracji oblicza, ile opakowań danego leku należy przepisać pacjentowi.
 • Opcja „nie zamieniać” – umożliwia zastrzeżenia wydania w aptece ściśle określonego preparatu.
 • Opcja „Użyj na recepcie nazwy międzynarodowej leku” – umożliwia umieszczenie na recepcie nazwy międzynarodowej (składu chemicznego) zamiast nazwy handlowej preparatu.
 • Automatyczne uzupełnianie na recepcie danych administracyjnych tj. adresu pacjenta (miasto, ulica) oraz właściwego numeru oddziału NFZ po wprowadzeniu kodu pocztowego miejsca zamieszkania pacjenta.
 • Nadruk danych Świadczeniodawcy(-ów) i Lekarza wystawiającego receptę, bez konieczności późniejszego przybijania pieczątek (opcjonalnie).
 • Drukowanie na drukarkach osobistych wygenerowanych recept, których układ graficzny i wymiary w pełni odpowiadają wymaganiom zawartym w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, łącznie z wydrukiem kodów kreskowych dla: numeru recepty, numeru REGON w danych świadczeniodawcy, numeru Prawa Wykonywania Zawodu w danych Lekarza oraz numeru PESEL w danych pacjenta, dzięki wprowadzaniu do aplikacji zakresu numerów recept przyznawanych przez NFZ.
 • Wydruk recept realizowany jest na czystych blankietach o wymiarach pojedynczej recepty lub na kartkach formatu A4, ale też możliwy jest wydruk samej treści recepty na gotowych („tradycyjnych”) blankietach recept wykonanych w drukarni.
 • Tworzenie Historii Wystawionych Recept – przy stabilnym obrazie choroby wystawienie kolejnej recepty ogranicza się tylko do otworzenia ostatnich recept właściwego pacjenta i ich wydruk z aktualną datą.
 • Możliwość wydruku listy leków dla pacjenta.
 • Drukowanie blankietów recept „in blanco”, wystawianie recept „pro auctore” i „pro familiae”.

„REJESTRACJA” – umożliwiający zarządzanie czasem pracy lekarza oraz danymi pacjentów, poprzez:

 • Definiowanie dni i godzin pracy użytkownika, a także dni dodatkowo wolnych od pracy (w przypadku pracy w więcej niż jednym miejscu pracy – oddzielnie dla każdego ze świadczeniodawców).
 • Ustalenie czasu trwania przeciętnej wizyty poprzez podanie ilości chorych przyjmowanych w ciągu jednej godziny.
 • Szybkie i bezbłędne tworzenie własnej Bazy Danych pacjentów – użycie kodu pocztowego miejsca zamieszkania pacjenta automatycznie uzupełnia adres chorego (miasto i nazwę ulicy).
 • Rejestrowanie za pomocą przyjaznego, elektronicznego terminarza pacjentów na kolejne wizyty.
 • Komunikację z pacjentem za pomocą wiadomości SMS lub poczty elektronicznej (e-mail) poprzez wysyłanie wiadomości przypominających o terminie zaplanowanej wizyty.
 • Wyszukiwanie wolnych terminów wizyt po określeniu dnia tygodnia, godziny wizyty i czasu jej trwania.

„BAZA PACJENTÓW” – tworzenie własnej bazy pacjentów, umożliwiającej zarządzanie danymi chorych poprzez:

 • Dodawanie nowych, edycja i usuwanie istniejących rekordów z bazy.
 • W trakcie wprowadzania danych pacjenta do bazy: po wprowadzeniu kodu pocztowego miejsca zamieszkania – auto-uzupełnianie pól: miasto, ulica, województwo, oddział NFZ. Wpisanie numeru PESEL nowego pacjenta – automatyczne obliczanie jego wieku, mechanizm zabezpieczający przed błędnym bądź ponownym wprowadzeniem tego samego numeru PESEL do bazy.
 •  Wystawienie recepty dla nowego pacjenta – automatyczne zapisanie jego danych w bazie.
 • Możliwość importu istniejącej już bazy do SYSTEMU NETGABINET (z pliku csv).
 • Wyszukiwanie pacjenta w bazie po: imieniu, nazwisku bądź numerze PESEL.
 • Wersyfikacja statusu ubezpieczenia pacjenta w systemie eWUŚ po numerze PESEL.

„WIZYTA” – umożliwiający elektroniczne generowanie klasycznej dokumentacji medycznej, poprzez:

 • Zapisywanie treści badania podmiotowego (wywiad) i przedmiotowego (badanie fizykalne) pacjentów.
 • Możliwość tworzenia szablonów z gotową treścią dla poszczególnych pól wizyty (wywiad, badanie fizykalne, zalecenia dla pacjenta) – znacznie usprawniające proces przeprowadzania wizyty.
 • Wyszukiwanie rozpoznań z wbudowanej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).
 • Wbudowana Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych (ICD-9).
 • Zlecanie badań diagnostycznych (laboratoryjnych i obrazowych) poprzez ich wybór z predefiniowanego katalogu w formie rozwijalnego menu („drzewka”), z możliwością późniejszego wpisywania wyników zleconych badań.
 • Przepisywanie recept, z wykorzystaniem wszystkich funkcjonalności opisanych w Module „WYSTAWIANIE RECEPT”.
 • Odnotowywanie i/lub wystawianie i wydruk zwolnień lekarskich – ZUS-ZLA (automatyczne obliczanie ilości dni niezdolności do pracy poprzez wskazanie na wbudowanym kalendarzu daty rozpoczęcia i zakończenia okresu trwania zwolnienia).
 • Formułowanie, zapisywanie i wydruk zaleceń dla pacjentów.
 • Automatyczne generowanie i drukowanie na kartkach formatu A4 lub A5 bądź w formie porady ambulatoryjnej (A5) zapisu wizyty do historii choroby pacjenta.
 • Indywidualne określanie składowych wizyty, które znajdą się w raporcie przeznaczonym dla pacjenta z możliwością ograniczenia zapisu wizyty np. tylko pól „Rozpoznanie”, „Leki” i „Zalecenia”, z pominięciem pól np. „Wywiad”, „Badanie fizykalne”, które to pola zostaną ujęte w raporcie przeznaczonym do historii choroby (wyłącznie dla lekarza).
 • Przy stabilnym obrazie choroby – możliwość automatycznego kopiowanie treści poszczególnych pól z ostatniej wizyty.
 • Możliwość wydruku zaświadczeń i skierowań.

„BAZA LEKÓW” – aktualizowana na bieżąco baza, zawierającej wszystkie dopuszczone do obrotu produkty lecznicze w Polsce:

 • Leki refundowane, wyróżnione w bazie na niebiesko, wraz ze wskazanymi stopniami refundacji oraz cenami a także opisami zarejestrowanych wskazań.
 • Możliwość wyszukania dla danego leku wszystkich preparatów o takim samym składzie chemicznym.
 • Tworzenie zestawów leków – kompozycja preparatów stosowanych w podobnych sytuacjach klinicznych np. zestaw likwidujący objawy „przeziębienia” („Moje zestawy leków”).
 • Przechowywanie w programie przepisu na wykonanie dowolnego leku recepturowego przygotowywanego bezpośrednio w aptece („Moje leki recepturowe”).

„RACHUNKI I FAKTURY” – umożliwia wystawianie faktur/rachunków dla pacjentów i/lub kontrahentów, poprzez:

 • Możliwość utworzenia bazy danych kontrahentów.
 • Stworzenie kartoteki towarów i usług.
 • Blokowanie okresów rozliczeniowych, wybór formatu numeracji rachunków/faktur, możliwość ustawienia numeracji w obrębie danego miesiąca, opcja uzupełniania luk w numeracji.

„KOPIA BEZPIECZEŃSTWA” –  narzędzie zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych przechowywanych w SYSTEMIE NETGABINET poprzez:

 • umożliwienie odtworzenia danych wprowadzonych do programu przez użytkownika w przypadku ich utraty lub uszkodzenia.
 • Jest to kopia zapasowa całkowita.
 • System ze względów bezpieczeństwa zapisuje dane w zaszyfrowanej bazie danych, dzięki czemu dane są bezpieczne nawet gdy pliki z bazą trafią w niepowołane ręce gdyż dostęp do danych programu ma jedynie posiadacz hasła.
 • Użytkownik SYSTEMU NETGABINET powinien dbać o regularne wykonywania kopii bezpieczeństwa danych.
 • Program sam, automatycznie wykonuje kopie bezpieczeństwa w dwóch przypadkach: wykonywania obowiązkowej (co 14 dni) synchronizacji bazy danych, oraz w trakcie aktualizacji oprogramowania do wyższej wersji.

„KONFIGURACJA” – to ustawienia ogólne programu, dzięki którym użytkownik może przystosować program do własnych potrzeb poprzez:

 • Edycję swoich danych (w przypadku ich zmiany bądź konieczności uaktualnienia).
 • Zmianę hasła do programu.
 • Wprowadzenie lub zmianę danych logowania w systemie eWUŚ.
 • Zdefiniowanie konta do wysyłania powiadomień e-mail.
 • Skonfigurowanie treści wysyłanych powiadomień sms oraz e-mail.
 • Dodawanie kolejnych miejsc pracy (danych świadczeniodawców).
 • Ustawienia wydruku recept na gotowych bloczkach recept z drukarni.
 • Możliwość modyfikacji katalogu badań (dodawanie nowych, edycja i usuwanie istniejących w katalogu badań).
 • Definiowanie adresatów skierowań.
 • Dokonywanie opłaty za licencję SYSTEMU NETGABINET.
 • I wiele innych.

„RAPORTY” – umożliwiający tworzenie zestawień statystycznych przyjętych pacjentów, wystawionych recept, przepisanych leków, zleconych badań, wydruk zapisu wizyty pacjenta z dowolnego przedziału czasowego i wiele innych, poprzez:

 • Możliwość zdefiniowania dowolnego rodzaju raportu przez użytkownika aplikacji przy pomocy konfiguratora raportu, umożliwiającego wybranie dowolnych kryteriów  wyszukiwania i oczekiwanych danych wynikowych.
 • Wydruk i zapis wygenerowanego raportu.
 szczegółowe informacje – HECTONET