Dokumentacja elektroniczna. Od kiedy?

Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania zakłada dobrowolność w przechodzeniu na elektroniczną postać dokumentacji medycznej. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z nową ustawa o informacji w ochronie zdrowia, wszystkie dokumenty medyczne utworzone po 31 lipca 2014 r. przez zakłady opieki zdrowotnej, praktyki: lekarskie, pielęgniarek i położnych oraz apteki będą musiały mieć już postać elektroniczną. Ułatwieniem dla jej wprowadzenia są zliberalizowane zasady dotyczące stosowania podpisu elektronicznego oraz outsourcingu, Nowe rozporządzenie zniosło obowiązek stosowania podpisu elektronicznego podczas tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Nie mniej należy pamiętać, że dokumenty indywidualne zewnętrzne, takie jak zaświadczenia, orzeczenia i opinie lekarskie, książeczki zdrowia dziecka itp. mają charakter dokumentów prywatnych i jako takie podlegają rygorom prawa cywilnego. Aby dokumenty takie miały wartość dowodową powinny być w zasadzie opatrywane certyfikatem kwalifikowanym przy wydawaniu ich pacjentom. Nowe rozporządzenie pozostawiło też większe pole manewru w zakresie zlecania obsługi tworzenia i archiwizowania elektronicznej dokumentacji medycznej wyspecjalizowanym podmiotom. Zgodnie z § 72 oraz § 74 rozporządzenia „dokumentacja wewnętrzna jest przechowywana przez podmiot, który ją sporządził” a „miejsce przechowywania bieżącej dokumentacji wewnętrznej określa podmiot, a w zakładzie opieki zdrowotnej – kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych tego zakładu w porozumieniu z kierownikiem zakładu”.

źródło – Krzysztof Nyczaj Blog